A Tilos Rádió története

A Tilos Rádiót Működtető Tilos Kulturális Alapítványról: https://tilos.hu/page/alapitvany

Történet

Kezdetben nem volt médiatörvény.

Ez volt a rendszerváltás utáni alapállapot, a frekvenciahasználatot senki nem szabályozta. A frekvenciamoratórium időszakában kezdett a civilekből alakult Tilos Rádió, Magyarország első független, non-profit rádiója, 1991 Augusztus 21-én sugározni, szabadrádióként.

A civil, szabadrádiós vagy „harmadik típusú“ rádiós gyakorlatra azelőtt nem volt példa Magyarországon. (Harmadik típusú rádió: nem közszolgálati és nem kereskedelmi.) A Tilos a kezdettől médiatörvényt szorgalmazott, és azt akarta elérni, hogy a szabadrádiózást, európai mintára, törvény védje.

A több hónapig tartó kemény munka a folyamatos rendőrségi zaklatások mellett is meghozta eredményét, köszönhetően a rádió közösségének, közönségének, és egyre szélesebb társadalmi elismertségének. A Tilos a tiltott kategóriából átkerült a „tűrt“ kategóriába, és elnyerte a Nyilvánosság Klub Civil Kurázsi-díját.

A kezdeti heti háromszor négy órás adás-idő egy év alatt napi 24 órásra nőtt.

TilosArc

Az eredeti fotó Apáti-Tóth Sándor fotóművész alkotása : http://www.apatitoth.hu

A hatályba lépett frekvenciatörvénynek megfelelően, azonban, 1993 nyarán a Tilos felfüggesztette a sugárzást és stúdióalapítási engedélyért folyamodott a hatóságokhoz, amit 1995 tavaszán aztán meg is kapott.

Osztott frekvencián este 10 és reggel 10 között, éjszaka sugárzott 98.0 FM-en 1995 szeptember 1. és 2000 augusztus 29. között, majd miután sikertelenül pályázott önálló frekvenciáért - 2000 Augusztus 30-tól vezetékes/internetes műsorszolgáltatóként folytatta működését: napi 24 órában.

2002 májusában a Tilos Kulturális Alapítvány, a Sziget kulturális menedzserirodával és az Off alternatív filmfesztiválokat szervező Bt.-vel, Kultiplex néven, megnyitotta közösen működtetett, többprofilú kulturális intézményét, ahol 2008-ig, az intézmény bezárásáig és parkká alakításáig üzemeltette stúdióit és irodáját.

A rádió 2003 márciusában hét évre elnyerte a 90.3 ultrarövidhullámon való sugárzás jogát.

Most megújulás előtt áll a Tilos Rádió, amely működési modelljében, műsorstruktúrájában, elv- és értékrendszerében példaként szolgált és szolgál létező vagy indulás előtt álló közösségi, illetve rétegrádióknak - mint pl.: a Szóla Rádió, Civil Rádió, Rádió C és még sok más rádió Magyarország majd minden városában -.

A Tilos Rádió szabadrádió, ezért a műsorvezetők az általuk műsortáblában rögzített adásidőben teljes tartalmi autonómiát élveznek, mindazonáltal felelősséggel tartoznak a hallgatók és a rádió közössége felé, valamint kötelesek betartani a Rádió demokratikusan megszavazott belső szervezeti és működési szabályzatát, valamint a hatályos médiatörvény közösségi rádiózásra vonatkozó passzusait.

1998
anno 1998

Ezzel együtt, mint minden spontán, interaktív emberi tevékenységben, előfordulhatnak hibák.
Pl. Egy mondat, amelynek soha, semmilyen rádióban nem lett volna szabad elhangoznia.

A mondat miatt, a Tilos csaknem elvesztette frekvenciáját, de túlélve ezt is megújult, hogy újra a régi legyen. A Tilos a mai napig a szabadrádiózás és az önálló műsorszerkesztés híve, szerkesztőiben továbbra is megbízik, és ezt a szabadságot nem kívánja feladni.

Az 1991-ben, civil kezdeményezésként indult médiakísérlet korábbi korszakai

  • szabad-periódus (1991-93)
  • önkéntes hallgatás időszaka (1993-95)
  • osztott frekvencián történő, 12 órás sugárzás (1995-2000)* vezetékes/internetes adás (2000-2003)

2003 óta a Tilos Rádió újra fogható az éterben a 90.3 FM-n és a www.tilos.hu internetes címen, teljesítve non-stop vállalását: közösségi, reklámmentes műsort sugároz egész nap.

A Tilos Rádió története sikertörténet.

Olyan közösség ez, amely több mint 20 éve minden akadályt leküzdött, folyamatosan gyarapodott, kezdeti célkitűzéseit minden nehézség ellenére megtartotta, és szellemiségében soha nem alkudott meg.

Szellemiség

A Rádió megjelenése előtt ilyen szellemiségű és indíttatású adó működésére nem volt precedens, a Tilos ma is réteg- és közösségi rádióknak állít modellként példát.

A hozzáállásra jellemző, hogy a Tilosban mindenki önkéntesként, anyagi jutattás nélkül dolgozik, a Tilos tagsága, vezetése anyagilag nem érdekelt a műsorkészítésben, és nem is volt soha. A Rádió nonprofit alapon működik, nyilvános és átlátható.

A Tilos Rádió független. A hallgatóké és műsorkészítőké, azaz a civil társadalomé.

A Tilos Rádió szabad, műsorkészítői saját szerkesztésű műsoraikban a rádiózásra vonatkozó törvényi szabályozás betartása mellett teljes szabadságot élveznek, felelősséggel a rádió közösségének és hallgatóinak tartoznak csupán.

Civil törekvésként, a Tilos olyan értéket kíván közvetíteni, amely a mai magyar médiában egyszerűen nem kap helyet. Olyan zenészek munkáit, olyan alkotók gondolatait közvetíti, akik nem hajlandóak üzleti vagy politikai meggondolásból megváltoztatni a tartalomhoz, a minőséghez vagy az alkotói szabadsághoz való hozzáállásukat.

Ez az, ami a Tilos autonóm módon szerkesztett műsorainak sokszínűségét mégis egységessé, felismerhetővé, karakteressé teszi.

Mindenki, aki valaha részt vett a Tilosban, mindig valami másért rádiózott: kisebbségek, alternatív értékek, elesettek, marginalizált, de releváns vélemények, megközelítésmódok, kulturális törekvések, kifejezésformák nyilvánossá tétele érdekében.

A Rádió interaktív műsorfolyamával nem kiszolgálja, hanem stimulálja, nem tárggyá, hanem a műsor aktív alanyává emeli közönségét. Önálló gondolkodásra, kreativitásra, a közéletben való részvételre, önkifejezésre és kommunikációra sarkall. Lételeme a különböző nézetek, vélemények ütköztetése és célja annak az alapigazságnak hangsúlyozása, hogy mindenkinek joga van az észérveken, megfigyelésen, valós tapasztalaton és tudáson alapuló véleménynyilvánításhoz, és hogy ellenkező vélemények sem zárják ki egymás létjogosultságát.

Adóként arra törekszik, hogy a műsorok minősége töretlen legyen, és hogy azokat mindig a hallgatóság elvárásai, igényei határozzák meg. A Tilos adása teljességgel reklámmentes.

A Tilos Rádió hiányt pótol, mert vállaltan keresi a rádiós műfaj megújításának lehetőségeit, a Tilos Rádió progresszív, mert törekszik egy non-profit, közösségi médium leghatékonyabb modelljének alkalmazására és fejlesztésére, Tilos Rádió demokráciát fejleszt, mert interaktív, a Tilos Rádió hozzáférhető, a Tilos Rádió elsősorban a hallgatóé.

Zene

A Tilos Rádió műsorpolitikájának egyik fő ismertetőjegye a zenei sokszínűség. Alapelvünk, hogy olyan előadóknak és irányzatoknak adunk helyet a legváltozatosabb stílusokból - az experimentális műfajoktól a világzenén át a legfrissebb tánczenéig -, amelyek máshol nem hallhatóak.

Kereskedelmi rádiók átlagos zenei anyaga kb. 200-300 CD-ig terjed. A Tilos zenei anyagát még felmérni is nehéz, nincs állandó zenei adatbázis, vagy ismétlődő, megszabott rotáció. Nagyjából 90 ezer CD-nyi zenei anyagot ismerünk, használunk és készítünk.

Közszolgálati jellegű, tájékoztató interaktív műsorok

A Tilos műsortervének hangsúlyos elemét képezik a totális interaktivitásra, a hallgatók újszerű bevonására épülő, közszolgálati funkciókat ellátó adássávok.

Az interaktív műsorok a közösségi véleményformálást elősegítő, a hallgatói betelefonálásokra és a velük folytatott közvetlen kommunikációra épülő műsorrészek, amelyek közszolgálati-információs, mindennapi életvitelt segítő és közéleti tájékozódást támogató funkciót látnak el.

Az e sávba tartozó műsorok kiemelten foglalkoznak a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokkal, kisebbségekkel, a kisebbség fogalmát rendkívül tágan értelmezve: figyelembe veszik, hogy bárki találhatja magát olyan helyzetben, hogy valamely - nemzetiségi, szakmai, szociális, életformából eredő - kisebbséghez való tartozása miatt előítéletekkel viseltetnek iránta. Elősegítik és minden rendelkezésre álló eszközzel buzdítják egy olyan szemléletmód erősödését, amely tiszteletben tartja az egyén méltóságát, az alkotmányos jogrendet és az alkotmányban foglaltak érvényesítését állampolgári jognak és kötelességnek tekinti.

Multikulturális adássáv

A Tilos Rádió hagyományosan támogatta a különböző etnikai-nyelvi közösségek önszerveződését, amelynek eredményeképpen a kialakított multikulturális adássávban különböző nemzetiségű (kínai, szerb, angol, német)műsorvezetők szerkesztik és vezetik az adást.

Este

Az esti műsorsávban az előadóművész csoportok által szerkesztett gyerekeknek szóló „Esti mese” után más médiumokban alulreprezentált témáknak adunk teret. A témák: a népzene - elsősorban a magyar népzene -, a drog, a melegek és leszbikusok, a roma kisebbség, a sport, a divat, a természetvédelem. A műsorok célja az aktuális témához (népzene, a roma kisebbség, természetvédelem, a drog, a melegek és leszbikusok...) a napi gyakorlat szintjén kapcsolódó hallgatók és az érdeklődő kívülállók egyidejű megszólítása, alapvető attitűdjeaz empátia, az érték- és életforma-választás jogának tiszteletben tartása és az informálás, a párbeszéd a különböző kulturális kisebbségek között.

Tematikus nap

A Tilos műsorrendjének egyik legfontosabb eleme a tematikus nap, amelyben az önálló műsorszerkesztő csapatok együttműködnek, és az adott aktuális téma köré szervezik a műsorokat. Ilyen volt a pl.: a Távol-keleti nap, az Ablak a Vakra (vaknap), Dwa Bratanki (Lengyel-nap), Az erő legyen velünk! (sci-fi nap), a Magyar Irodalom Napja, az Aki és Ami (állatvédő nap)...

A Tilos műsorának a hallgató szempontjából egyedi sajátsága a sokszínűség.
Bárki találhat érdeklődésének megfelelőt, hiszen több százan szerkesztik a programot, de keresni kell, megismerni. Az interneten napi, műsor szerinti, félórás bontásban minden elérhető. A Rádió adását a felhasználó tulajdonképpen személyre szabhatja azzal hogy nem kell mindent letöltenie, és az adott műsort bármikor meghallgatja, a sugárzás időpontjától függetlenül.

Közösségként

A közösségi rádió eredeti formájában jól körülhatárolható, rendszerint elszigetelt kisközösségek rétegigényt kiszolgáló médiuma. A Tilos Rádió kialakította, és a gyakorlatba ültette a közösségi rádiózás nagyvárosi formáját, amely az urbanizált hallgatóságnak - módosult keretek között - visszaadja a kisközösségek Magyarországon és Európában egyaránt elveszettnek hitt kommunikációs, kohéziós funkcióit. A Tilos Rádió készítői és hallgatói fizikailag virtuális, minden más tekintetben nagyon is valóságos közösséget alkotnak: rádióhullámokon és az interneten élik a valamikori agórák, fórumok, falusi főterek és kisvárosi főutcák életét.

A Tilosban mindenki ingyen készít műsort, a működtetést pedig adományokkal, pályázatokkal finanszírozzák. Az évente egyszer egy hétig tartó pénzgyűjtési akciók során, a “Tilos-Maratonon” a hallgatók adakoznak a Tilos Rádió számára, ezen kívül a Tilos költségvetése pályázás útján nyert, nem visszatérítendő támogatásokból és az adóból tetszés szerint elkülöníthető 1% okból tevődik össze. Ezeket az összegeket a rádió működtetésére fordítja az Alapítvány.

A fenti adatok szemléletesen példázzák a Tilos hallgatóinak a rádió iránti lojalitását, a számok egyértelműen utalnak a befogadók szokatlan, újszerű, személyes kötődésére kedvenc médiumukhoz, az ismertetett példák jelzik a Tilos kultuszát, amelyből, véleményünk szerint, bizonyíthatóan következik, hogy a Tilos Rádió az elmúlt tizenhárom évben elválaszthatatlan része lett Budapestnek és az itt élők életének, bizonyítva ezzel a nem kereskedelmi, teljesen non-profit, közösségi rádiózás létjogosultságát és működőképességét

A hazai médiában

A Tilos Rádió műfajilag különbözik a közszolgálati és kereskedelmi rádióktól, szemléletmódja, hangütése, műsorpolitikája, finanszírozási technikája pedig más, mint a többi “harmadik típusú” rádióé. Tartalmában egyedülálló, olyan zenei és szellemi világot prezentál, amely semmilyen más kereskedelmi vagy közszolgálati médiumban nem kap helyet.

A Tilos Rádió ennek a gyakorlatnak köszönhetően vált a leghallgatottabb magyar non-profit rádióvá, hallgatottsága számos kereskedelmi rádió hasonló adataival is felveszi a versenyt.

A Tilos Rádió az egyetlen olyan magyar médium, amelyet részben közönsége önkéntes felajánlásai tartanak el. A rádiót üzemeltető Tilos Kulturális Alapítvány számára 1997 óta 1.5 millió - 17,9 millió Ft közötti összeget utaltak át (az elmúlt évek adatai, millió forintban: 2000: 5.5m, 2001: 3.6m, 2002: 4.7m, 2003: 4.9m, 2004: 9.2m, 2005: 7.2m, 2006: 7.2m, 2008: 8.2m, 2009: 8.2m, 2010: 7.9m, 2011: 9.6m ,2012: 7.2m , 2013: 7.5m, 2018: 14,4m, 2019: 17,9m, 2020: 13m, 2021: 21.9m). Ezzel a Tilos országos viszonylatban is a legfelső kategóriában van az SZJA 1%-utalások tekintetében, a médiumok között pedig az első helyen áll.

Nemzetközi szinten

A Tilos Rádió 1994 óta tagja a Közösségi Rádiók Világszövetségének (AMARC) és alapitó tagja a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezetének (SZARAMASZER). Szerepének fontosságát jelzi, hogy 1995 óta folyamatosan van Tilos Rádió-s tagja az AMARC választott vezető testületeinek. Az elmúlt tizenhárom évben olyan modellt alakítottunk ki, amely nemcsak a magyar, de a nemzetközi szabadrádiózás számára is példaértékű.

A Tilos Rádió tapasztalatát, a nem nyereségérdekelt, közösségi rádiók hazai elismertetésében játszott szerepét külföldön is elismerik. A Tilos Rádió működési modellje világszerte elismerést váltott ki, s mintául szolgál a megújulni vágyó rádiók számára.