Vilayat Khan, Ajoy Chakraborty, Debashish Bhattacharya, Amjad Ali Khan

Alap - indiai klasszikus zene
2021.09.19. - 11:30
Lejátszás

VK

Vilayat Khan - Sitar
Raga Sanjh Saravali
Dover Lane Music Conference, Kolkata (1991)


Ajoy Chakraborty - Vocal
Raag Poorvi


Debashish Bhattacharya - Slide Guitar
Subhasis Bhattacharya - Tabla
Raga Kirwani


Ajoy Chakraborty - Vocal
Raag Deshkar


Amjad Ali Khan - Sarod
Shafaat Ahmad Khan - Tabla
Raga Mian Ki Todi